Organizacja zajęć – wytyczne dla nauczyciela

Organizacja zajęć w CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH – SZKOŁY POLICEALNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU
od 01 września 2020r. – wytyczne dla nauczyciela

 • Do pracy w szkole mogą przychodzić nauczyciele bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Nauczyciele w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 • W przypadku wystąpienia u nauczyciela będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on niezwłocznie powiadomić Dyrektora szkoły i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 • Przy wejściu do budynku i na każdej kondygnacji szkoły znajduje się punkt dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
 • Nauczyciel wchodząc do budynku szkoły zobowiązany jest zdezynfekować ręce zgodnie z instrukcją.
 • Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych zasad higieny: częstego mycia rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły i pomiędzy zajęciami, ochrony podczas kichania i kaszlu oraz unikania dotykania oczu, nosa i ust.
 • Nauczyciel powinien zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi organizacji zajęć dla słuchacza oraz nadzorować ich przestrzeganie.
 • Nauczyciel zobowiązany jest prowadzić zajęcia zgodnie z tygodniowym planem zajęć i w wyznaczonej sali.
 • W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy na zajęciach która umożliwi zachowanie dystansu między osobami.
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, nauczyciel powinien je usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 • Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkole należy czyścić lub dezynfekować.
 • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby słuchacze nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Należy wietrzyć sale lekcyjne co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Nauczyciel zaleca słuchaczom w czasie przerw między zajęciami pobyt na świeżym powietrzu na posesji szkoły.
 • Nauczyciel wychowania fizycznego zobowiązany jest czyścić lub dezynfekować przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć.
 • Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia, gry kontaktowe i gry zespołowe.
 • Nauczyciel powinien posiadać własne przybory szkolne i nie powinien się nimi wymieniać.
 • Wychowawca informuje słuchaczy, że podczas odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców powinni dostosować się do przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla poszczególnych branż.
 • Nauczyciele i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty ze słuchaczami i między sobą.
 • Zużyte maski lub rękawice jednorazowe należy wyrzucić do oznaczonego pojemnika.
keyboard_arrow_up